Vedtægter - Sæby og Omegns Bevaringsforening

Gå til indhold

Vedtægter

Om foreningen§ 1. Foreningens navn er Sæby og Omegns Bevaringsforening.

Foreningens hjemsted er Sæby og omegn i Frederikshavn Kommune.


§ 2.   Foreningens formål er:
1.      at udbrede kendskabet til og interessen for arkitektoniske og kulturhistoriske
      værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber,

2. hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende, gennem forhandlinger med ejerne og/eller myndighederne at søge ændringerne tilpasset omgivelserne – det være sig en bygning, et gadebillede, havnefront, kystbillede, beplantning, overgang fra by til land eller det åbne landskab,

3. hvor der skønnes ønskeligt, hvad enten det skyldes en bygnings værdi eller hensynet til en bygnings eller bys omgivelser, gennem oplysning og råd at søge en bevaring, vedligeholdelse eller restaurering gennemført,

4. gennem indsamlede midler at yde økonomisk støtte til de under punkt 1-3 nævnte formål evt. ved erhvervelse af bygninger og arealer, der derefter kan sættes i den
  stand, foreningen skønner hensigtsmæssig for formålet, samt at pålægge det
  erhvervede klausuler, der vil fremme formålet,

5. at uddele en pris til en person/institution/myndighed, som anerkendelse for at have ydet en bemærkelsesværdig indsats af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdi for vores lokalområde, f.eks. ved renovering af en ejendom.


§ 3.    Enhver interesseret kan optages som medlem mod at betale et kontingent, hvis stør-relse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentindtægten skal anvendes til fore-ningens administration, samt til de i § 2, stk. 1-3 nævnte formål.

Ud over kontingentindtægten tilvejebringes foreningens midler ved tilskud, gaver, arv eller andre former for bidrag fra det offentlige, private fonds, institutioner, organisati-oner eller privatpersoner. Disse bidrag anbringes i et pengeinstitut, indtil beløbet kan anvendes til foreningens formål, jf. § 2, stk. 4-5.


§ 4.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der indkaldes hvert år i fe-bruar måned. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker gennem den lokale presse, eller ved skriftlig meddelelse, med mindst 3 ugers varsel.   

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 2 (vi har tidligere talt om at ændre til 1 uge)uger før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning og regnskab for det forløbne år.
3. Forelæggelse af budget for det løbende år, herunder fastsættelse af
     medlemskontingent.  
4. Behandling af indkomne forslag / fremlæggelse af arbejdsplaner.
5. Valg af bestyrelse og revisor.
6.   Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 1/5 af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af
dagsorden for mødet.

Generalforsamlingsbeslutninger, inkl. ændring af vedtægten, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutning om foreningens ophør kræver at mindst halvdelen af foreningens medlemmer deltager i generalforsamlingen, ligesom mindst 2/3-del af de fremmødte medlemmer skal stemme for ophøret. Såfremt mindst 2/3-del af de fremmødte stemmer for et ophør, men mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Ved denne generalforsamling kan et ophør besluttes uanset antal fremmødte, men der kræves fortsat at 2/3-del af de fremmødte stemmer for ophøret.

Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt til andet medlem. Intet medlem kan dog lade sig befuldmægtige til at afgive stemme for mere end tre fraværende medlemmer. Fuldmagten gælder, når den ikke særligt er gjort begrænset, såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling.
§ 5.    Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Derudover vælges 2 suppleanter. Såfremt der ikke blandt de valgte til bestyrelsen er medlemmer af byrådet, kan en repræsentant fra byrådet, teknisk forvaltning samt Sæby Museum til enhver tid deltage i bestyrelsesmøder og arbejde, dog uden stemmeret. Om fornødent kan der nedsættes et udvalg af rådgivere.

De førstevalgte bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode er to år. Herefter afgår 2 medlemmer af bestyrelsen hvert andet år efter anciennitet, de første to gange ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


§ 6.   Bestyrelsen skal, så vidt det lader sig gøre, holde medlemmerne ajour med planer og arbejde, som falder inden for foreningens interesseområde.

Bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil, afgør inden for rammen af disse vedtægter alle spørgsmål vedr. foreningens virksomhed, samt formidler kontakt til myndigheder og andre implicerede.

Bestyrelsen er berettiget til at anvende foreningens midler efter bedste skøn til foreningens formål.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende for afstemningen.
Beslutning om køb og salg af fast ejendom er dog kun gyldigt vedtaget, såfremt alle bestyrelsens medlemmer enstemmigt har stemt for beslutningen.


§ 7.    Foreningen tegnes af formanden sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller tre bestyrelsesmedlemmer ved formandens fravær.

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelser eller efter anmodning af et bestyrelsesmedlem. For bestyrelsens møder føres protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, såvel fast som til løsning af enkelte opgaver.
Ved køb og salg af fast ejendom og til optagelse af lån med eller uden pant kræves underskrift af hele bestyrelsen.


§ 8.   Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for årsregnskabets udarbejdelse.

Årsregnskabet forelægges herefter til revision af en af generalforsamlingen valgt revisor, hvorefter regnskabet med revisors påtegning underskrives af bestyrelsen og forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.


§ 9.   Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

  Medlemmerne modtager for kontingentet landsforeningens blade.  (by & land)
Udskrevet den 28/2 2006 i overensstemmelse med de på den stiftende generalforsamling i 1998 vedtagne
vedtægter, og erstatter det oprindelige bilag, side 3 samt senere ændringer vedrørende § 8 Pkt. 2.
Ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2009.

Tilbage til indhold